เปรียบเทียบสหกรณ์ออมทรัพย์ vs บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมเงิน 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 ปี เปรียบเทียบสหกรณ์ออมทรัพย์ vs บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินออม 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 ปี แบบไหนดีกว่ากัน

สหกรณ์ออมทรัพย์:

 • ดอกเบี้ย: โดยทั่วไปจะให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ อยู่ที่ประมาณ 5.5% ต่อปี
 • เงินปันผล: สหกรณ์บางแห่งมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
 • หุ้น: สมาชิกต้องซื้อหุ้นของสหกรณ์
 • ภาษี: ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากออมทรัพย์ 20,000 บาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์:

 • ดอกเบี้ย: ดอกเบี้ยต่ำ อยู่ที่ประมาณ 0.5-1% ต่อปี
 • เงินปันผล: ไม่มี
 • หุ้น: ไม่ต้องซื้อหุ้น
 • ภาษี: ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากออมทรัพย์ 20,000 บาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี

สหกรณ์ออมทรัพย์ กำไรมากกว่า

วิธีการคำนวณ

สหกรณ์ออมทรัพย์

 • เงินต้น = 500 บาท/เดือน * 12 เดือน/ปี * 5 ปี = 30,000 บาท
 • ดอกเบี้ย = 30,000 บาท * 5.5% * 5 ปี = 8,250 บาท
 • เงินรวม = 30,000 บาท + 8,250 บาท = 38,250 บาท

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

 • เงินต้น = 500 บาท/เดือน * 12 เดือน/ปี * 5 ปี = 30,000 บาท
 • ดอกเบี้ย = 30,000 บาท * 0.5% * 5 ปี = 750 บาท
 • เงินรวม = 30,000 บาท + 750 บาท = 30,750 บาท

สรุป

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ กำไรมากกว่า 38,250 - 30,750 = 7,500 บาท

หมายเหตุ

 • การคำนวณนี้เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆ ไม่ได้รวมผลของภาษี
 • ผลตอบแทนจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์และธนาคารที่เลือก

คำแนะนำ

 • ควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทน เงื่อนไข และบริการต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์และธนาคารต่างๆ ก่อนตัดสินใจ
 • ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์
 • ควรลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือและมีการกำกับดูแลที่ดี


Copyright © ClickMoney2you.