รายได้ Plugrush 4 เดือน รวม 719$ คิดเป็นเงินไทย 24,400 บาท (พฤศจิกายน 2016-กุมพาพันธ์ 2017)


ทั้งหมด4เดือน รวม 719$ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 24,446 บาท
เดือนพฤศจิกายน 2016 ทั้งหมด 107.80$
เดือนธันวาคม 2016 ทั้งหมด 123.48$
เดือนกรกฏาคม 2017 ทั้งหมด 233.24$
เดือนกุมพาพันธ์ 2017 ทังหมด 256.76$Copyright © ClickMoney2you.